Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА “Kazinoigri”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Kazinoigri”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.kazinoigri.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.kazinoigri.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.kazinoigri.com всеки Потребител автоматично се съгласява с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Kazinoigri” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Kazinoigri”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

1 Услугите, предоставяни от „Kazinoigri” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

2.1 „Kazinoigri” предоставя на Потребителите уеб-портал с информационна и развлекателна цел. На сайта www.kazinoigri.com Потребителите могат да играят единствено за забавление разнообразни казино игри, игри с карти, покер, ротативки и др., които са демонстрационни игри и не представляват хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.
 
2.2 Предоставяната от „Kazinoigri” информация не претендира за пълна и абсолютна достоверност на съдържанието.
2.3 “Kazinoigri” няма никакъв контрол върху самите демонстрационни игри. Демонстрационните игри са добавени чрез интернет хипервръзки (препратки или hyperlinks), не са собственост на “Kazinoigri” и не се намират на физическия сървър на “Kazinoigri”.

3.1 „Kazinoigri” предоставя своите услуги на Потребителите изцяло безвъзмездно.
3.2 „Kazinoigri” предоставя своите услуги единствено на лица, навършили 18 години. Ползването на сайта www.kazinoigri.com от лица, ненавършили 18-годишна възраст, е забранено.

4.1 „Kazinoigri” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.kazinoigri.com и на IP адреса на Потребителя.
 
4.2 „Kazinoigri” има право да събира и използва информация относно Потребителите с цел изготвяне и изпращане на нюзлетър. Информацията, чрез която лицето може да бъде

идентифицирано, може да включва име и имейл адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно на „Kazinoigri”.

5.1 „Kazinoigri” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, предоставена му от последния, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 
5.2 Ограниченията по ал. 5.1 не се прилагат в случай, че за “Kazinoigri” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

6.1 „Kazinoigri” събира и използва информацията по 4.1 и 4.2 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Kazinoigri”.
 
6.2 С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

7 „Kazinoigri” използва „бисквитки” с цел да улесни ползването от страна на Потребителите на сайта www.kazinoigri.com и да подобри преживяването на Потребителите при използването на уеб сайта.

8 Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Kazinoigri”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Kazinoigri”.

9 „Kazinoigri” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати достъпа на Потребителя до уебсайта си, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

10.1 „Kazinoigri” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставените му услуги.
 
10.2 „Kazinoigri” има правото да ограничи или да прекрати достъпа на Потребителя до сайта www.kazinoigri.com в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на „Kazinoigri” върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.
 
10.3 „Kazinoigri” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

11.1 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, отношенията между страните се прекратяват и при преустановяване на дейността на „Kazinoigri” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
11.2 Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „Kazinoigri” услуги.

12. „Kazinoigri” не отговаря за претърпени от Потребителите загуби от игра на хазарт.

13. „Kazinoigri” не носи отговорност, ако информацията, предоставена на сайта www.kazinoigri.com, е неточна, непълна или невярна.

14. Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.